Algemene Leden Vergadering 2019

Flyer ALV 2019 afbeelding

Vlekkenplan Aris van Broekweg afbeelding

Advertentie

WESTZANERDIJK, PARERA & ALDI SCHOON

De werkgroep Groenadoptie Parera bij de ALDI zal zaterdag 19 maart het zwerfvuil in het Groenadoptie terrein Parera, bij de ALDI parkeerplaats en de Westzanerdijk omgeving opruimen. Dit in het kader van de landelijke actiedag “Nederland Schoon”. Na afloop is er een gezellige voorjaarsborrel (of koffie/thee) op de bloemenweide van het adoptieterrein. Iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te helpen!

Meldt je aan via: margotbot@hotmail.com.

Datum: 19-3

Tijd 11.00 – 12.00 uur

Geen fietsparkeren bij het station?

IMG-20150916-WA0003

Vandaag (16/9) werden we verrast met bovenstaande mededeling. Er mag vanaf morgen geen fiets meer geparkeerd worden aan de westzijde van station Zaandam. Geen vooraankondiging, geen alternatieve locatie en geen bericht over de duur van de werkzaamheden. Vanuit de belangenvereniging is op verschillende wijzen gereageerd (o.a. richting wethouder), uiteraard met de hoop dat morgen gewoon wel kan worden gestald bij het station. En dat de gemeente op een correcte wijze de komende werkzaamheden zal aankondigen, met bijbehorend alternatief van stallen!

Als er werk moet gebeuren kunnen fietsers best een beetje inschikken. Maar graag wel tijdig, compleet en met werkbaar alternatief aankondigen!

WELKOM OP BURENDAG OP HET PARERA – GROEN

Op 27 september, s’ middags van 14.00 tot 18.00 uur, organiseert de groengroep Parera een groene burendag, met steun van het Oranjefonds, op de bloemenweide van het Pareraterrein.

Wij zijn een groep buurtbewoners van Westzanerdijk e.o.  Wij hebben het (al meer dan 20 jaar braakliggend) groen van het  Pareraterrein (tegenover de Aldi supermarkt) in 2014  als  groen-adoptieproject onder onze hoede genomen. Het is momenteel een van de grootste natuurgroen-adoptieprojecten in Zaanstad. In eerdere jaren hebben verschillende buurtbewoners individueel al veel soorten heesters en bomen geplant (waaronder ook walnoot, kers, appel, pruim).

In 2014 is in samenwerking met bureau Op ’t Plein, gemeente Zaanstad en de Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. een buurtvisie opgesteld. Daarin sprak de buurt zich o.a. uit voor maatregelen betreffende de verkeersveiligheid, benadrukking van het dorpskarakter van de westzanerdijk, en behoud/ontwikkeling van de Fronikboerderij en het groen. Het aanwezige groen zou gefatsoeneerd en toegankelijk moeten worden gemaakt. Van hieruit is toen de Adoptiegroep Pareraterrein ontstaan.

Met Burendag willen wij ons natuurlijk Parera – groen, bestaande uit bos, bloemenweide en moeras, aan iedereen laten zien die dit boeiend vindt. Een hapje (ook met fruit van ons groen) en een drankje staan klaar. U kunt rondgeleid worden over de paden, het bosterrein, het moeras en de bloemenweide, wat wij allemaal met veel plezier samen hebben aangelegd.

Reactie B&W op buurtvisie

Burgemeester en Wethouders (B&W) hebben op verzoek van de Raad gereageerd op onze buurtvisie die wij als buurt en belangenvereniging hebben ingediend. In ieder geval is op serieuze wijze gekeken naar onze voorstellen. Bij de reactie heeft B&W onze voorstellen ingediend in drie categorieën: Passen in beleid en dus uitvoerbaar, niet passend in beleid maar wel passend in nieuw beleid, niet passend in huidige en toekomstig beleid. De eerste categorie heeft veel te maken met groen. Met behulp van het beleid rondom de groenadoptie kunnen wij als buurt een aantal plekken – waarover onvrede bestaat ten aanzien van de kwaliteit – zelf gaan beheren. Op die manier kunnen we zelf onze buurt groen en mooi houden. B&W stelt daarbij dat er geen geld is om de gemeente zelf het beheer op een hoger niveau te laten uitvoeren. Het is zelf doen, of een lagere kwaliteit accepteren.

In de reactie van B&W is ook te lezen dat zij voornemens is de Houtveld (fiets) tunnel open te houden. Dat is een belangrijke winst voor de buurt! In de bijgeleverde notitie staan nog wat haken en ogen, maar de insteek is open houden. Ambtelijk mag voor de haken en ogen naar oplossingen worden gezocht. Een voorbeeld van een voorstel dat B&W op termijn wil overnemen is de ‘verkleuring’ van de Aris van Broekweg. Door meer bestemmingen toe te staan zal de straat een levendiger karakter kunnen krijgen. Dit vraagt echter nog veel werk in regelgeving. De bestaande bedrijven moeten – ook in de visie van de Belangenvereniging – hun ruimte voor een goede bedrijfsvoering houden. Afstemming van de behoeftes van de bedrijven aan nieuwe bestemmingsmogelijkheden zal enige tijd vergen. Belangrijk vindt de Belangenvereniging ook dat B&W heeft aangegeven te gaan werken aan het herstel van vertrouwen tussen gemeente en de bedrijven.

Een voorbeeld van een voorstel dat B&W niet overneemt is de bouw van het gebouw “De Watergang” langs de Houtveldweg ter hoogte van de braak De Wiel (AVIA-meer). Op dit punt zullen wij de Raad vragen een andere uitkomst van de afweging te kiezen. En uiteraard zullen wij bij komende bestemmingsplannen bezwaar maken tegen deze bouw. Het gebouw is in geen enkel door burgers in te zien plan gepubliceerd geweest, dus die fase zal nog komen.

Al met al zijn we als Belangenvereniging niet ontevreden met de reactie van het college. We zien een paar belangrijke beleidswijzigingen zoals bij de fietstunnel. Ook zie we dat B&W de ruimte biedt zaken in de buurt zelf op te pakken. Dat dit nog zonder budget moet is een zaak die we verder willen oppakken. Na de buurtvisie is een heuse buurtbegroting een volgende stap om de zorg voor de eigen buurt te kunnen beïnvloeden. In ieder geval hebben we bewezen met de Belangenvereniging van wezenlijke invloed te kunnen zijn op het beleid van de gemeente. Dat is een felicitatie aan ons allen. Immers, de Belangenvereniging zijn we samen!

Collegebesluit reactie college buurtvisie Westzanerdijk eo

Collegevoorstel reactie college buurtvisie Westzanerdijk eo

Bijlage 1 Matrix buurtvisie Westzanerdijk

Bijlage 2 Notitie fietstunnel Houtveldweg

Bijlage 3 Buurtvisie Westzanerdijk eo

Meer over braak De Wiel: http://onh.nl/nl-NL/verhaal/2867/de-wiel-bij-zaandam